1401/10/20 ،21:04:51
لیلی
4
چه خوب
ندارد
1401/10/16 ،22:54:27
ایمان
4
سیگنال های دقیق و عالی
ندارد
6
9
9
8